Chế độ thu, nộp và sử dụng phí thẩm định kinh doanh có điều kiện

Thứ hai - 28/11/2016 21:29
Chế độ thu, nộp và sử dụng phí thẩm định kinh doanh có điều kiện

Thông tư 168/2016/TT-BTC quy định việc thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở giao dịch hàng hóa.

 

Thực hiện thu phí đối với người yêu cầu thẩm định và cấp Giấy phép kinh doanh hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh, kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại và người yêu cầu cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hoá.
 
Thông tư số
168/2016/TT-BTC thay thế Thông tư 77/2012/TT-BTC, đã bỏ lệ phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh và lệ phí cấp giấy phép kinh doanh thuộc lĩnh vực thương mại.
 
Đối với các phí, lệ phí khác vẫn giữ nguyên mức thu như sau, theo Thông tư
168/2016/TT-BTC:
 
- Mức thu phí tại thành phố, thị xã:
 
+ Phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh trong lĩnh vực thương mại là 1.200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định;

+ Phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại là 1.200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định (đối với tổ chức, doanh nghiệp); 400.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định (đối với hộ kinh doanh, cá nhân);
 
+ Lệ phí thành lập Sở Giao dịch hàng hoá là 200.000 đồng/giấy/lần cấp.
 
- Đối với các khu vực khác,
168/2016/TT-BTC quy định mức thu phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh, kinh doanh có điều kiện và lệ phí cấp phép Sở Giao dịch hàng hóa bằng 50% của mức phí thu ở thành phố, thị xã.
 
Bên cạnh đó, Thông tư số
168/2016/TT-BTC hướng dẫn tổ chức thu phí kê khai mức phí, lệ phí thu được theo tháng và quyết toán theo năm theo khoản 3 Điều 19 Thông tư 156/2013/TT-BTC và Nghị định 83/2013/NĐ-CP. Đồng thời, chậm nhất ngày 05 hằng tháng phải gửi số tiền phí đã thu của tháng trước