Cách xử lý hóa đơn GTGT viết sai (Tất cả các trường hợp)

Thứ ba - 21/06/2016 09:14

Cách xử lý hóa đơn GTGT viết sai (Tất cả các trường hợp)


Hướng dẫn cách xử lý các trường hợp viết sai hóa đơn GTGT như: Viết sai mã số thuế, sai thuế suất, sai tiền thuế, sai ngày tháng, sai tên Công ty, sai địa chỉ, sai tên hàng hóa, sai số lượng, sai đơn giá, sai hình thức thanh toán, sai số tiền bằng chữ, sai tên người mua hàng…theo quy định tại Thông tư 39/2014/TT-BTC, Thông tư 119, Thông tư 26.

cách xử lý hóa đơn viết sai

Kể từ ngày 1/6/2014 theo Điều 20 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ tài chính hướng dẫn cụ thể như sau:

Thường sẽ có các trường hợp viết sai hóa đơn GTGT như sau:
 
I. Hóa đơn viết sai nhưng chưa xé khỏi cuống:

Lỗi sai: Dù là sai tiêu thức nào (Sai ngày tháng, sai MST, sai số tiền, sai thuế suất ....) -> Nhưng chưa xé khỏi cuống thì cũng xử lý như sau nhé:

Cách xử lý:
- Chỉ cần gạch chéo các liên và lưu giữ hóa đơn viết sai đó.
- Sau đó: Lập lại hóa đơn mới là xong.

VD: Ngày 22/4/2016 bạn viết sai hóa đơn số 0000089 (Sai tên hàng  hóa). Thì bạn chỉ cần gạch chéo hóa đơn đó và xuất 1 hóa đơn mới thay thế là xong nhé.

Chú ý: Những hóa đơn viết sai mà chưa xé khỏi cuống thì các bạn phải gạch chéo nhé.
 
II. Hóa đơn viết sai nhưng đã xé khỏi cuống:
 
1. Trường hợp chưa giao cho khách hàng và chưa kê khai:

Cách xử lý:
- Gạch chéo 3 liên của hóa đơn viết sai đó.
- Kẹp lại vào quyển hóa đơn (Nhớ là phải lưu trữ để sau này giải trình).
- Lập lại hóa đơn mới.


2. Trường hợp đã giao cho khách hàng nhưng chưa kê khai:

Cách xử lý:
- Hai bên lập biên bản thu hồi các liên của số hoá đơn đã lập sai (không phải lập biên bản hủy hóa đơn).
Mẫu tải về tại đây: Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn
Lập lại hóa đơn mới, (Lập vào ngày hiện tại nhé và hai bên dung hóa đơn mới để khai thuế)

Chú ý: Người bán gạch chéo các liên và phải lưu giữ số hoá đơn lập sai đó. (Có thể kẹp vào quyển hóa đơn để giải trình)

VD: Ngày 22/4 bạn xuất 1 hóa đơn số 000089. Nhưng đến ngày 30/4 bạn phát hiện ra hóa đơn đó bị sai (Dù là lỗi sai gì cũng xử lý như nhau nhé) -> Lập biên bản thu hồi hóa đơn và xuất 1 hóa đơn mới thay thế vào ngày 30/4.
 
3. Trường hợp đã giao cho khách hàng và đã kê khai thuế:

Chú ý: Dù là 1 bên hoặc cả 2 bên đã kê khai thì đều xử lý như sau nhé:

a. Nếu hóa đơn viết sai ngày tháng, mã số thuế, tên hàng hóa, đơn vị tính…(Sai sót Không ảnh hưởng đến số tiền)

Cách xử lý:
- Hai bên lập biên bản điều chỉnh hóa đơn viết sai
Xem thêm: Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn
- Người bán lập hóa đơn điều chỉnh: Hóa đơn điều chỉnh ghi rõ nội dung ghi sai; nội dung điều chỉnh; số hóa đơn, ký hiệu…
VD: Điều chỉnh mã số thuế của hóa đơn số ... ký hiệu .... ngày tháng ...từ ... thành....

Kê khai thuế: Kê khai hóa đơn điều chỉnh vào kỳ hiện tại: Bên bán kê khai hóa đơn điều chỉnh vào bảng kê bán ra. Bên mua kê khai vào bảng kê mua vào (Chỉ tiêu: Doanh thu hoặc Giá trị hàng hóa mua vào và thuế GTGT ghi bằng "0").

VD: Ngày 15/3 bạn xuất hóa đơn số 000098, ký hiệu TU16P và hóa đơn đó đã kê khai vào Qúy 1/2016. Đến ngày 21/5 bạn phát hiện bị sai mã số thuế.
Cách xử lý:
- Lập biên bản điều chỉnh hóa đơn (mẫu như trên)
- Lập hóa đơn điều chỉnh cụ thể như sau:
 
HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
                                                                                                        Ký hiệu:TU/16P
                                                                             Liên 1: Lưu                                                            Số:  0000589
Ngày 21 tháng 5 năm 2016
 
Đơn vị bán hàng........................
Mã số thuế: ..................
Địa chỉ.......................
Điện thoại:..0984.322.539 .Số tài khoản..711A26950578
Họ tên người mua hàng: ......
Tên đơn vị: Công ty TNHH .............
Mã số thuế: 0106323653 (Ghi lại MST đúng)
Địa chỉ: Số ................................
Hình thức thanh toán:..CK..........Số tài khoản: ...711A26956789
STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị
tính
Số
lượng
Đơn giá Thành tiền
1 2 3 4 5 6=4x5
01  Điều chỉnh mã số thuế người mua của hóa đơn số 000098, ký hiệu TU16P, ngày 15/3 từ 0106323236 thành 0106323653 \ \ \ \
           
           
                                                    Cộng tiền hàng:                                          \
Thuế suất GTGT:    \     %  , Tiền thuế GTGT:                                 \
Tổng cộng tiền thanh toán:                                                 \
Số tiền viết bằng chữ:         \

Kê khai thuế: Kê khai hóa đơn điều chỉnh đó vào quý 2/2016 (Vì hóa đơn điều chỉnh ngày 21/5/2016) và kê khai vào Cột doanh thu (hoặc giá trị mua vào) và thuế GTGTghi bằng 0

 
Lưu ý: Kể từ ngày 1/1/2015 theo khoản 7 điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015: (Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 119/2014/TT-BTC):

- Trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót về tên, địa chỉ người mua nhưng ghi đúng mã số thuế người mua thì các bên lập biên bản điều chỉnh và không phải lập hóa đơn điều chỉnh. Các trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót khác thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính.”
 
b. Nếu hóa đơn viết sai thuế suất, đơn giá, thành tiền … (nh hưởngđến số tiền và tiền thuế):

Cách xử lý:
- Hai bên lập biên bản điều chỉnh hóa đơn viết sai,
- Người bán phải lập hoá đơn điều chỉnh sai sót. Hoá đơn điều chỉnh ghi rõ (tăng, giảm) số lượng hàng hoá, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hoá đơn số…, ký hiệu…

Chú ý: Hoá đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-). 

Khi kê khai: Kê khai vào kỳ hiện tại: Căn cứ vào hoá đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào trên bảng kê. 

VD: Ngày 15/3 bạn xuất hóa đơn số 000098, ký hiệu TU16P và hóa đơn đó đã kê khai vào Qúy 1/2016. Đến ngày 21/5 bạn phát hiện bị sai tiền thuế. (Cụ thể: Số tiền thuế đúng phải là 1.400.000, nhưng trên hóa đơn viết sai là 1.100.000 -> Như vậy phải lập hóa đơn điều chỉnh tăng thêm 300.000)
Cách xử lý:
- Lập biên bản điều chỉnh hóa đơn (mẫu như trên)
- Lập hóa đơn điều chỉnh cụ thể như sau:
 
HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
                                                                                                        Ký hiệu:TU/16P
                                                                       Liên 1: Lưu                                                              Số:  0000589
Ngày 21 tháng 5 năm 2016
 
Đơn vị bán hàng: ...........................
Mã số thuế: ...............................
Địa chỉ: ............................................
Điện thoại:..0984.322.539 .Số tài khoản..711A26950578
Họ tên người mua hàng:...............
Tên đơn vị: ......................
Mã số thuế: ......................
Địa chỉ: ..................................................
Hình thức thanh toán:..CK..........Số tài khoản: ...711A26956789
STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị
tính
Số
lượng
Đơn giá Thành tiền
1 2 3 4 5 6=4x5
01  Điều chỉnh tăng số tiền thuế của hóa đơn số 000098, ký hiệu TU16P, ngày 15/3 từ 1.100.000 thành 1.400.000 \ \ \ \
           
           
                                                    Cộng tiền hàng:                                          \
Thuế suất GTGT:    \     %  , Tiền thuế GTGT:                                 300.000
Tổng cộng tiền thanh toán:                                                 300.000
Số tiền viết bằng chữ:         Ba trăm nghìn đồng chẵn.

Kê khai thuế: Kê khai hóa đơn điều chỉnh đó vào quý 2/2016 (Vì hóa đơn điều chỉnh ngày 21/5/2016). Kê khai vào cột: Thuế GTGT: 300.000. Cột doanh thu hoặc giá trị hàng hóa mua vào bằng 0.

Chú ý: Nếu là hóa đơn điều chỉnh giảm: Khi kê khai:
Bên bán ghi âm (-) “Chỉ tiêu - Doanh thu và thuế GTGT trên PL 01-1/GTGT 
VD: -50.000.000
Bên muaghi âm (-) vào Chỉ tiêu giá trị mua và và thuế GTGT trên PL 01 -2/GTGT.Chú ý: Khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ từ 200.000 đồng trở lên mỗi lần, người mua không lấy hóa đơn hoặc không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế (nếu có) thì vẫn phải lập hóa đơn và ghi rõ “người mua không lấy hoá đơn” hoặc “người mua không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế.x

Tác giả bài viết: Trung Tâm Bigbang VN

Nguồn tin: Sưu tầm Internet

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Một buổi học tại Trung tâm đào tạo kế toán Bigbang Vn

Nhật ký Trung tâm đào tạo kế toán Bigbang Vn : Hình ảnh lớp học khóa Thực hành kế toán tổng hợp tháng 11/2016 Nhìn cả lớp có vẻ rất chăm chỉ ^^ Với tôn chỉ: “ Học thật – Làm thật – Định hướng tương lai” Trung tâm đào tạo kế toán Bigbang luôn mong muốn mang đến cho các bạn học viên khóa học thực...

Code Buy Transfer Sell
AUD 15.00 16.00 16.00
CAD 17.00 17.00 18.00
CNY 3.00 3.00 3.00
EUR 25.00 25.00 26.00
GBP 30.00 30.00 31.00
JPY 192.29 194.23 203.55
USD 22.00 22.00 22.00
Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập17
  • Hôm nay135
  • Tháng hiện tại57,777
  • Tổng lượt truy cập4,516,772
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm tới chương trình đào tạo nào nhất?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây